KITESPULLEN HUREN

Bij Starkites kun je ook een kite uitrusting huren. Zie hieronder de prijslijst:

Uitrusting Duur Prijs
Kite + board 2 uur
€55,-
Kite + board 4 uur
€75,-
Kite + bar
4 uur
€60,-
Kite + bar + board
4 uur
€85,-
Board + twintip
4 uur
€25,-

Goed om te weten:

  • Huren is op eigen risico.
  • Starkites vraagt om een borg of een legitimatiebewijs.
  • Om een kitesurfset te mogen huren moet je minimaal IKO level 3 hebben.
  • Afwijkende verhuurperiodes zijn bespreekbaar.
  • Standaard verhuren wij topkwaliteit kitespullen.
  • Wil je langer dan 1 dag huren neem dan contact met ons op voor een aangepaste prijsopgave.
  • Op alle spullen die wij verhuren zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden:

Huursom:
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze op diens website vermeld zijn of ter inzage liggen.

Betaling:
a. De huursom alsmede alle andere ter zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen voor het ingaan van de huurperiode aan verhuurders adres contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
c. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het kitesurf materiaal draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
d. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van het kitesurf materiaal een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Huurperiode:
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1.
c. Tussentijdse inlevering van het kitesurf materiaal doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
d. Het kitesurf materiaal moet bij het adres van de verhuurder of op een vooraf afgesproken plaats worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode wordt overschreden doordat het kitesurf materiaal niet op tijd op het adres van verhuurder is ingeleverd en niet beschikbaar is voor de verhuurder om opnieuw verhuurd te worden, loopt de huur door tot het tijdstip dat het kitesurf materiaal wordt ingeleverd of door de verhuurder is ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.
f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van het kitesurf materiaal onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie het kitesurf materiaal zich ook bevindt. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Gebruik:
a. Het kitesurf materiaal mag slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde rider(s). Het kitesurf materiaal moet bij verhuurders adres schoon, droog en zandvrij worden ingeleverd in de staat waarin het kitesurf materiaal werd ontvangen. Indien de kite nog nat is moet dit bij inleveren onverwijld gemeld worden.
b. De huurder dient als een goed eigenaar voor het kitesurf materiaal te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
c. Het kitesurf materiaal mag in elk geval niet gebruikt op het strand om te landboarden of te kitebuggyen.
d. Het kitesurf materiaal mag onder geen voorwaarde worden meegenomen naar het buitenland.

Schade, verlies en diefstal:
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van het kitesurf materiaal of onderdelen daarvan, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. Het kitesurf materiaal is niet verzekerd tegen diefstal, aansprakelijkheid of schade.

Kosten tijdens huurperiode:
Alle lasten en belastingen ter zake van het kitesurf materiaal is voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals onderhoud en reparaties.

Persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Reserveren/Annuleren:
Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) of telefonisch kenbaar gemaakt anders wordt 1 dag in rekening gebracht.